โมบอร์ดงานให้ลูกค้า

  • ระบบสามารถสลับจากคนทำงานเป็นลูกค้าได้
  • เมื่อต้องการเป็นลูกค้าหรือเป็นโม เรียกน้องให้ลูกค้า 
    • ในตั้งค่ากดสลับเป็นลูกค้าได้ทันที
    • กดบอร์ดงานได้ทันทีเหมือนลูกค้า >> วิธีการบอร์ดงาน ดูในคู่มือการบอร์ดงานของลูกค้า
  • ระบบ แยกกระเป๋าเครดิตคนทำงานและลูกค้าออกจากกัน ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้